Installatieverantwoordelijkheid

Installatieverantwoordelijkheid

De term installatieverantwoordelijkheid vindt zijn oorsprong in de wet- en regelgeving. Om aan te sluiten bij deze wet- en regelgeving, organiseren, implementeren en ondersteunen wij de processen voor het in stand houden van de elektrotechnische veiligheid.
Hiermee wordt installatieverantwoordelijkheid geborgd.

Onze integrale aanpak maakt het mogelijk dat alle elektrotechnische disciplines opgenomen kunnen worden in de “Elektrotechnische Bedrijfsvoering”. Naast openbare verlichting en verkeersregelinstallaties kunnen bijvoorbeeld installaties voor riolering, markt, evenementen en haven worden toegevoegd.

Er zijn meerdere wegen naar Rome mogelijk. Eén van de mogelijke routes:
1. Bewustwording
Een workshop Installatieverantwoordelijkheid brengt duidelijkheid. Met praktische voorbeelden ontdekken we het nut en de noodzaak voor het volgen van elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Uitvoerend of beslissingsbevoegd, iedereen krijgt een duidelijk beeld van wet- en regelgeving en hoe deze voor dit thema worden toegepast.
2. Definitie
Het opstellen van een kwaliteitshandboek krijgt de eerste vormen door een uitgebreid startoverleg met stakeholders. In dit overleg maken we keuzes en stellen we de kaders vast van de elektrotechnische bedrijfsvoering (E-bedrijfsvoering).
3. Ontwerp
Het kwaliteitshandboek wordt gevuld op basis van verzamelde informatie uit de E-disciplines. De organisatiestructuur van de E-bedrijfsvoering welke past bij de beschikbare kennis en kunde in de personeelsformatie wordt duidelijk. De contouren van de te volgen stappen tijdens de implementatiefase worden zichtbaar.
4. Afronding
Het concept van het kwaliteitshandboek wordt besproken in een afstemmingsoverleg. De laatste aanvullingen/wijzigingen worden doorgevoerd. In het opleveringsoverleg wordt het definitieve handboek opgeleverd. Het veiligheidsbeleid kan worden vastgesteld.
5. Implementatie
Het veiligheidsbeleid wordt geïmplementeerd. Dit verloopt via een apart traject waarvoor, als u dat wil, na het afronden van het handboek een maatwerkofferte wordt opgesteld. Zo kan Nobralux u ontzorgen door de inzet van een externe installatieverantwoordelijke.

De E-bedrijfsvoering is een feit, de wet- en regelgeving wordt gevolgd.
De mate van veiligheid van de E-installaties is inzichtelijk. Een veilige werkomgeving voor werknemers en het bedienen van installaties door gebruikers is geborgd. Weer een zorg minder!