Onafhankelijk en resultaatgericht

Onze dienstverlening is gericht op openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en overige elektrotechnische installaties in de openbare ruimte.

Aanpak in 5 stappen

Om een openbare ruimte te maken die aantrekkelijk, duurzaam en veilig is volgt Nobralux 5 stappen: planvorming, ontwerp, bestek, toezicht en beheer.

Het is onze visie om de beheer- en uitvoeringsfunctie strikt van elkaar te scheiden om het proces inzichtelijk en objectief te houden. Het onderhoud is de wereld van de aannemer en installateur. Het beheer is de wereld van Nobralux. En Liteweb is ons beheersysteem.

Planvorming

Wij helpen bij het bepalen van de gewenste strategie op basis van de ambitie van de gemeenteraad en het bestuur.  In de keuzenotitie worden maatregelen, effecten en kosten zichtbaar gemaakt.

We leggen de basis voor beheersbare arealen, ook hier houden we rekening met op wet- en regelgeving geënte (Elektrotechnische) uitgangspunten en randvoorwaarden.

Ontwerp en voorbereiding

Nobralux zorgt voor het juiste lichtadvies. We adviseren over de materiaalkeuze, maken licht- en kabelberekeningen en zorgen voor de ontwerptekening. Daarnaast geven we advies over energiebesparing en het terugdringen van lichtvervuiling en lichthinder. We streven naar de laagste Total Cost of Ownership (TCO).

De lichtarchitecten van Studio.nlx maken creatieve lichtplannen, met aandacht voor de omgeving. Ze zijn op de hoogte van de laatste trends en technologieën op het gebied van slimme verlichting.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor elektrische veiligheid (installatieverantwoordelijkheid)  worden ontwerpen getoetst op E-uitgangspunten en randvoorwaarden, vanuit wettelijke bepalingen,o.a. NEN1010 en NEN3140.

Bestek en aanbesteding

Uiteraard kunnen wij het bestek voor u opstellen. Nobralux helpt u de juiste besteksvorm te kiezen. Want een goede omschrijving van de werkzaamheden en leveringen vormt de basis voor de afspraken met de installateur en aannemer. Wij hebben hiervoor de aanpak ContractBeheerst beschikbaar.

Zowel voor aanleg als voor onderhoud van verlichting en verkeersinstallaties is er in de contractvormingsfase ruimschoots aandacht voor het uitvoerings- én het oplevertraject. Hiermee wordt de basis gelegd voor Installatieverantwoordelijkheid.

Wij verzorgen het gehele (Europese) aanbestedingstraject, tot en met het gunningadvies. Onze uitgebreide EMVI-bibliotheek helpt bij het verkrijgen van de beste Prijs-Kwaliteits-Verhouding.

Directievoering en Toezicht

Bij het realiseren van werken zijn drie zaken van belang: tijdigheid, kwaliteit en kosten. Zaak om hier vanaf de start tot en met de oplevering de vinger aan de pols te houden. Nobralux beheerst dit spel als geen ander: hard op de inhoud en zacht op de relatie.

Wij verzorgen directievoering en toezicht, voor openbare verlichting (OVL) en verkeersinstallaties (VRI). Met de rapportages van uitgevoerde periodieke veiligheidsinspecties van elektrische installaties, maken wij de mate van elektrotechnische veiligheid inzichtelijk.

Met behulp van lichtmetingen kunnen wij de feitelijke lichtkwaliteit aantonen. Een snelle, betrouwbare en zeer voordelige aanpak is de door ons ontwikkelde Lichtscan.

Beheer

Met 40 deskundige en enthousiaste collega’s werken we dagelijks aan de openbare ruimte. We zorgen dat storingen en schades tijdig en kwalitatief goed worden verholpen, tegen verantwoorde kosten. En we leveren een up-to-date areaalbestand, want een goed bijgewerkt bestand vormt weer de basis voor betrouwbare planvorming. Daar waar nodig voeren wij inventarisaties en inspecties uit.

Voor deze 24/7 dienstverlening gebruiken we ons beheersysteem Liteweb. Dit systeem ondersteunt de belangrijkste processen voor effectief en efficiënt beheer. Naast het beheren van areaalgegevens voorziet Liteweb in een uitgebreid workflow management gedeelte. Hiermee wordt de afrekening van de aannemer ondersteund. Liteweb is naadloos aan te sluiten met de belangrijkste systemen in gebruik bij gemeenten, leveranciers en aannemers.

Installatieverantwoordelijkheid is ingebed in onze beheerstrategie zodat blijvend in de veiligheid wordt voorzien.

Producten

Onze producten bieden handvatten voor efficiënt beheer.

Opleidingen

Nobralux ziet het als haar taak om opdrachtgevers van actuele kennis te voorzien. Met deze kennis kunnen overheden makkelijker communiceren met een veelal ‘technische omgeving’ en zodoende hun rol als opdrachtgever nog beter uitvoeren. Trainingen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van Verlichting en Verkeer, Installatieverantwoordelijkheid en de rol van de Regisseur in de openbare ruimte.

Bekijk het aanbod

Liteweb

  • Liteweb is een gespecialiseerd beheersysteem voor openbare verlichting en overige elektrische objecten in de buitenruimte;
  • Inmiddels worden er meer dan 824.000 objecten in de buitenruimte beheerd via Liteweb voor meer dan 77 gemeenten;
  • Liteweb ondersteunt optimaal alle processen die voorkomen bij het beheren van een object in de buitenruimte;
  • Het systeem is bedacht en wordt ontwikkeld door onze eigen (IT) mensen.

Klik hier voor meer informatie over Liteweb

Lichtscan

De Lichtscan biedt inzicht in de lichtkwaliteit. Met een rijdende lichtmeter wordt de verlichtingssterkte gemeten. Dit kan met een auto voor plaatsen waar gereden kan worden (tot 130 km/uur) of lopend. Het resultaat van de meting is een grote hoeveelheid meetinformatie (verlichtingssterkte en XY-coördinaten). Deze informatie wordt grafisch weergeven, in een overzichtelijke meetrapportage.

Deze methode biedt snel en dus voordelig inzicht in de lichtkwaliteit. De methode is vrijwel even nauwkeurig als een NSVV-rastermeting, dus in de meeste situaties toereikend.

Installatieverantwoordelijkheid

De term installatieverantwoordelijkheid vindt zijn oorsprong in de wet- en regelgeving. Om aan te sluiten bij deze wet- en regelgeving, organiseren, implementeren en ondersteunen wij de processen voor het in stand houden van de elektrotechnische veiligheid.
Hiermee wordt installatieverantwoordelijkheid geborgd.

Onze integrale aanpak maakt het mogelijk dat alle elektrotechnische disciplines opgenomen kunnen worden in de “Elektrotechnische Bedrijfsvoering”. Naast openbare verlichting en verkeersregelinstallaties kunnen bijvoorbeeld installaties voor riolering, markt, evenementen en haven worden toegevoegd.

Er zijn meerdere wegen naar Rome mogelijk. Eén van de mogelijke routes:
1. Bewustwording
Een workshop Installatieverantwoordelijkheid brengt duidelijkheid. Met praktische voorbeelden ontdekken we het nut en de noodzaak voor het volgen van elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Uitvoerend of beslissingsbevoegd, iedereen krijgt een duidelijk beeld van wet- en regelgeving en hoe deze voor dit thema worden toegepast.
2. Definitie
Het opstellen van een kwaliteitshandboek krijgt de eerste vormen door een uitgebreid startoverleg met stakeholders. In dit overleg maken we keuzes en stellen we de kaders vast van de elektrotechnische bedrijfsvoering (E-bedrijfsvoering).
3. Ontwerp
Het kwaliteitshandboek wordt gevuld op basis van verzamelde informatie uit de E-disciplines. De organisatiestructuur van de E-bedrijfsvoering welke past bij de beschikbare kennis en kunde in de personeelsformatie wordt duidelijk. De contouren van de te volgen stappen tijdens de implementatiefase worden zichtbaar.
4. Afronding
Het concept van het kwaliteitshandboek wordt besproken in een afstemmingsoverleg. De laatste aanvullingen/wijzigingen worden doorgevoerd. In het opleveringsoverleg wordt het definitieve handboek opgeleverd. Het veiligheidsbeleid kan worden vastgesteld.
5. Implementatie
Het veiligheidsbeleid wordt geïmplementeerd. Dit verloopt via een apart traject waarvoor, als u dat wil, na het afronden van het handboek een maatwerkofferte wordt opgesteld. Zo kan Nobralux u ontzorgen door de inzet van een externe installatieverantwoordelijke.

De E-bedrijfsvoering is een feit, de wet- en regelgeving wordt gevolgd.
De mate van veiligheid van de E-installaties is inzichtelijk. Een veilige werkomgeving voor werknemers en het bedienen van installaties door gebruikers is geborgd. Weer een zorg minder!

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wij komen graag bij u langs om te sparren over uw vraagstukken, technische mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. U kunt contact opnemen met onze collega Jeanine van Minderhout.

 

commercie@nobralux.nl

06-53 69 37 23