1 jaar samenwerking met de Gemeente Stein en Nobralux

In september 2021 heeft de gemeente Stein een aanbesteding voor het beheer aan haar openbare verlichting uitgeschreven. De gemeente zocht een partner die haar “meeneemt” in de regierol die de gemeente heeft op het terrein van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en die haar ontzorgt op het vlak van het dagelijkse beheer. De beoogde partner werkt proactief, denkt mee en handelt in het (im)materiële belang van de gemeente. De gemeente had de uitdrukkelijke wens om een harde scheiding aan te brengen tussen het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting (OVL). Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de vaste contactpersonen van de opdrachtgever.

Nadat de plannen van aanpak en de inschrijfprijzen waren beoordeeld, is Nobralux de nieuwe partner voor de gemeente geworden. De werkwijze die de gemeente Stein voor ogen had, sloot goed aan bij  onze filosofie . Via gespecialiseerde processen,  45 ervaren collega’s en het beheersysteem Liteweb schatten wij in dat wij onderscheidende meerwaarde kunnen toevoegen. NODR – zusterbedrijf van Nobralux – gespecialiseerd in schadeverhaal voor gemeenten, zou het schadeverhaal gaan verzorgen.

Samenvattend was de belofte van Nobralux – naast het verbeteren van de kwaliteit van de OVL – dat wij; (1) het storingsproces zouden optimaliseren, resulterend in 50% kortere doorlooptijd; en (2) de beheer- en onderhoudskosten zouden verlagen, tot onder € 100.000,-.

Begin januari 2022 zijn we van start gegaan en heeft Nobralux een aanbesteding voor het onderhoud verzorgd. Het contract met de aannemer liep tot 31 augustus 2022. Na gunning aan de aannemer zijn zij in de rol als beheerder in september 2022 gestart. Na dik een jaar samenwerken is het goed om tussentijds te evalueren waar we gezamenlijk staan.

Storingsdoorlooptijd verkorten

In de oude samenwerkingsovereenkomst was beschreven dat storingen in maximaal 10 werkdagen zouden moeten worden hersteld. Dit betrof niet de schades of ondergrondse storingen aan het netwerk van de netbeheerder, maar met name de lampstoringen. Er was geen proces ingericht waarin deze doorlooptijd van storingen inzichtelijk was. De gemiddelde doorlooptijd van storingen vanuit Liteweb komt in het afgelopen jaar uit op 4 dagen. Daarnaast kan de gemeente nu altijd storingen via Liteweb zelf inzien en ziet zij in het dashboard de doorlooptijden van alle (beheer)acties.

Beheer en onderhoudskosten verlagen

De gemeente Stein had voor de samenwerking met Nobralux een prestatiecontract met een OVL-aannemer, waarin de aannemer een vaste periodieke vergoeding kreeg voor haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren beschreven in een overeenkomst. De kosten voor het onderhoud en beheer van de OVL van de gemeente Stein bedroegen in 2019 € 170.000,-. Hier bovenop zat nog een post van € 5.000,- voor eventuele schades. De totale kosten waren € 175.000,- per jaar. Het totale areaal van de gemeente bedroeg 5.699 armaturen in 2019. Dit komt neer op € 30,71 beheer- en onderhoudskosten per armatuur per jaar.

Vanuit Liteweb zijn de kosten voor het onderhoud goed te monitoren. De aannemer rekent nu af op basis van de werkzaamheden die zij daadwerkelijk verricht. De werkzaamheden zijn beschreven via de RAW-systematiek en door de aannemer afgeprijsd. Naast de onderhoudskosten, betaalt de gemeente nu ook kosten voor het beheer- en toezicht dat door Nobralux wordt uitgevoerd. Tot slot dienen de inkomsten vanuit het schadeverhaal die NODR verhaalt voor de gemeente weer in aftrek worden genomen van de onderhoudskosten. Het aantal armaturen in de gemeente Stein is op 25 september 2023 6.013.De totale kosten voor beheer en onderhoud komen uit op € 92.713,-. Dit betreft de kosten voor onderhoud, schades en werkopdrachten. Daarnaast zijn onze kosten als beheerder hierin meegenomen.

In totaal zijn er 27 lichtmasten aangereden die voor verhaal in aanmerking komen. De totale inkomsten uit het schadeverhaal OVL zijn € 35.391,-.

De netto kosten voor de gemeente Stein voor het beheer en onderhoud van haar OVL komen uit op € 57.322,-. Dit ligt ruim onder de ingeschatte doelstelling van € 100.000,- en bedraagt € 9,53 per armatuur in het afgelopen jaar. Dit is een verschil van € 21,18 per armatuur met de oude situatie, een verlaging van de beheer- en onderhoudskosten met 69%!

Klanttevredenheidsmeting door Nobralux

Periodiek verzorgt Nobralux klanttevredenheidsmeting op haar dienstverlening, waarbij zij relaties vraagt  een score te geven op een schaal van 1 tot 10. . Deze meting is recent verstuurd naar haar beheerrelaties, zo ook naar haarcontactpersonen bij de gemeente Stein. Gemiddeld scoort Nobralux een Net Promotor Score (NPS) van +51, de gemeente Stein beoordeelt de dienstverlening voor het beheer van de openbare verlichting met een 8.

Samenvattend

Na anderhalf jaar samenwerking is het contractmanagement van het beheer van de openbare verlichting op de rit.  Het resultaat is dat de storingsdoorlooptijd is verkort  naar 4 dagen en de gemeente inzicht heeft in de resultaten. De beheer- en onderhoudskosten zijn met meer dan 2/3 verlaagd van € 175.000,- naar € 57.322,- waardoor de gemeente geld over heeft om te investeren in vervanging of anderszins aan te wenden. De gemeente heeft grip op haar OVL en is tevreden over de samenwerking met Nobralux en de behaalde resultaten.   

verder lezen

Samenwerking tussen de gemeente Vught en Nobralux – een duurzaam succes

Sinds 2000 is de samenwerking met betrekking tot het beheer van de openbare verlichting (OVL) tussen de gemeente Vught en Nobralux (voormalig Nobra Technisch Adviesbureau) een feit. Sinds 2017 is Alex van den Braak werkzaam bij de gemeente Vught. In zijn brede functieverantwoordelijkheid als beleidsadviseur heb je specialisten nodig op de diverse vakgebieden om zodoende proactief te kunnen handelen en beslissen. “Ik ben erg tevreden over  Nobralux, het is een fijne samenwerking en we worden ontzorgd door een specialist”, aldus Alex. “Door de kennis, expertise en ervaring van Nobralux hoeven wij zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden, actief wordt de gemeente geïnformeerd en de dagelijkse operationele zaken worden passend en met zorg afgehandeld”.

Door deze samenwerking stelt het de gemeente in staat om proactief naar duurzaamheidsvraagstukken te kijken en deze voor te leggen aan Nobralux. De gemeente Vught heeft de OVL-doelstelling om in 2030 alle lichtmasten volledig verled te hebben, volgens het Energieakkoord 2013. De gemeente heeft in 2013 de “groene lantaarn” (duurzame PLL-verlichting) ontvangen. Duurzaamheid is een belangrijke focus binnen de gemeente. Om dit kracht bij te zetten, heeft de gemeente in een motie aangegeven dat in 2028 alle lichtmasten verled moeten zijn.  Dit heeft niet alleen minder energie verbruik,  lagere energie- en onderhoudskosten als voordeel, maar ook de CO2 Footprint wordt hiermee verlaagd.

Deze versnelling resulteert in 2000 armaturen extra te verledden in 2023.  Bestaande armaturen worden uitgerust met een led retrofit lamp. Hierbij wordt geleund op het specialisme van Nobralux. Iwan van Boxtel neemt de technische oplossing voor zijn rekening en Alex benadert de oplossing op bestuurlijk, politiek niveau. In samenspraak is de retrofit oplossing tot stand gekomen.

Voor de totale versnelling is een extra investering benodigd. Tot op heden is de Gemeente erin geslaagd om deze niet aan te hoeven spreken en de gevraagde aanpassing wordt binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.

Naast duurzaamheid is veiligheid binnen de gemeente Vught ook een zeer belangrijk aspect. Momenteel heeft de gemeente circa 70 verschillende armaturen, daaromtrent is er enige jaren terug een proefopstelling geweest waaruit  een aantal standaard armaturen gekozen zijn. De voordelen hiervan zijn onder andere rust in het straatbeeld voor de bewoners door eenduidigheid. De aannemer kan hierdoor makkelijker en voldoende zaken op voorraad hebben liggen, waardoor er bij een storing sneller gehandeld kan worden en zodoende de lichtmast weer brandt. Dit komt de veiligheid van de bewoners ten goede. Binnen de gemeente Vught is het meer nog dan in sommige andere gemeenten van belang dat de veiligheid geborgd wordt, met organisaties als defensie, gespecialiseerde zorginstellingen, de penitentiaire inrichting en de extra beveiligde inrichting  binnen de gemeente. Bij een storing van de OVL neemt Nobralux direct actie om deze op te lossen.

Wil je meer weten over de samenwerking, neem dan gerust contact op.

verder lezen